منابع مقالات منتشر شده در شماره‌ی اول

«اینگونه زاده شده‌ام» [1] https://www.amazon.com/dp/0199856311/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_VXMMPEX5D85KCWZNMDWB[2] https://doi.org/10.1093/poq/nfn015[3] https://doi.org/10.1300/J082v41n01_04[4] https://doi.org/10.1080/00224499.2013.802757[5] https://doi.org/10.1111/bjso.12154[6] https://doi.org/10.1080/00918369.2016.1172863[7] https://doi.org/10.1080/00918369.2017.1383104[8] http://dx.doi.org/10.1086/696860[9] https://doi.org/10.1111/ssqu.12263[10] https://doi.org/10.2466/pr0.1992.71.3f.1219[11] https://doi.org/10.1177/0146167297236007[12] https://doi.org/10.1177/1065912915620050[13] https://doi.org/10.1007/s13178-017-0313-x[14] https://doi.org/10.1007/s11199-007-9256-7[15] http://dx.doi.org/10.1086/694896[16] https://www.pewforum.org/2017/07/26/political-and-social-views/pf_2017-06-26_muslimamericans-04new-06/ [17] https://doi.org/10.1007/s10508-016-0769-4[18] https://doi.org/10.1177/0010414016666836[19] https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2018.12.003[20] https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2004.12.004[21] https://doi.org/10.1300/J082v50n04_01[22] https://doi.org/10.1007/s13178-014-0171-8[23] https://ecommons.luc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=social_justice&httpsredir=1&referer=#page=20 [24] https://doi.org/10.1007/s13178-015-0197-6[25] https://doi.org/10.1007/s13178-014-0171-8[26] https://doi.org/10.1080/19317610802434609[27] https://doi.org/10.1111/ssqu.12579[28] https://doi.org/10.1300/J082v51n02_05[29] https://www.amazon.com/dp/B01J86AT20/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_DH43AGCRYTP107CR8QM0[30] https://www.amazon.com/dp/0199838828/ref=cm_sw_r_tw_dp_H7W75GGZNACVH5AR5MV3[31] https://www.amazon.com/Sexual-behaviour-Britain-Attitudes-Lifestyles/dp/0140158146[32] https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-011-1709-8_17[33] https://doi.org/10.1542/peds.2011-1804[34] https://doi.org/10.1371/journal.pone.0054691[35] https://doi.org/10.1177/1079063215618378[36] https://link.springer.com/article/10.1007/s10508-013-0239-1[37] https://doi.org/10.1056/NEJMoa022236[38] https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-005-4342-9[39] https://doi.org/10.1111/1467-9450.00302[40] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16250464/ سیاست همجنس‌گرایی: دوام جامعه همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و ترنس‌جندر (ال‌جی‌بی‌تی) … ادامه خواندن منابع مقالات منتشر شده در شماره‌ی اول